Activities

หมู่บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีมานาน กิจกรรมการท่องเที่ยวของบ้านแม่กำปองมีมากมายทำให้นักท่องเที่ยวเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลายหลายทั้ง กิจกรรมทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ และเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมวัฒนธรรม

วัดคันธาพฤกษา (แม่กำปอง)
วัดคันธาพฤกษา วัดเก่าแก่ของชุมชน มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ วิหารทำด้วยไม้สักทอง แกะสลักลวดลายงดงาม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปอง และให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนได้เข้าไปไหว้พระขอพร เดินชมธรรมชาติรอบวัด ซึ่งด้านหลังของวัดติดกับลำน้ำกับป่า มีศาลาให้นั่งพักผ่อนคลาย

Wat Kantha Prueksa (Mae Kampong)
Wat Kantha Prueksa is the oldest temple of the community. The ancient Lanna temple architecture, with gorgeous carved teak are Mind center of Maekampong and tourists visiting the community went to pray and you can Walking see Nature around the temple the back of the temple adjacent to River forest and has to pavilion give a relax.

อุโบสถกลางน้ำ
อุโบสถกลางน้ำ อยู่ด้านหลังวัดคันธาพฤกษา (แม่กำปอง) อุโบสถเก่าแก่ ตั้งอยู่ท่ามกลางลำธารที่ไหลผ่านหมู่บ้าน

Central Water Temple
Central Water Temple is back Wat Kantha Prueksa (Mae Kampong). Chapel is the oldest. It set amidst creek that flow through the village.

ชมการแสดง

ในบ้านแม่กำปองจะมีการแสดงฟ้อนพื้นเมือง เช่น ฟ้อนดาบ ฟ้อนจ้อง ฟ้อนเทพบันเทิง และมีการแสดงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อซอซึง) ที่บ่งบอกถึงความเป็นลานนา

หมายเหตุ : บางกิจกรรมไม่ได้เปิดทุกวัน หากนักท่องเที่ยวสนใจสามารถแจ้งกับทางชุมชนได้

Mae Kampong will have showing dance native of Lanna. Ex. perform a sword, fon jong and perform a Indigenous music the uniqueness of Lanna.

กิจกรรมทางธรรมชาติ

น้ำตกแม่กำปอง
น้ำตกแม่กำปอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของบ้านแม่กำปอง น้ำตกมีทั้งหมด 7 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี อากาศเย็นสบาย เนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ

Mae Kampong Waterfall
Mae Kampong Waterfall are natural attractions of Mae kampong. Waterfall has 7 floors the water flows all year round and Cool weather. Because there are abundant forests For travelers that nature lovers.

เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
ป่าชุมชนของบ้านแม่กำปองมีความอุดมสมบูรณ์ ภายในป่ามีสวนเมี่ยง สวนกาแฟ ของชาวบ้านให้ได้ชม รวมถึงพืชพรรณไม้หลากหลายชนิดให้ชม เช่น กล้วยไม้ สมุนไพร อีกทั้งมีเส้นทางเดินป่าให้เลือกหลายเส้นทาง ทั้งระยะใกล้และไกล ซึ่งแต่ละเส้นทางใช้เวลาในการเดินทางต่างกัน ตามความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งในการเดินป่าแต่ละครั้งต้องมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและนำเที่ยวทุกครั้ง

Walk in the forest
Community forest of Mae Kampong have abundant Inside the forest have a garden of the villagers to watch. Including various types of vegetation, plants. EX. Orchid and herb. There are also a hiking trail in various ways both near and far distances. Each route takes on a different journey. According to interest tourist. The hikes each should have a local guide and guide tour of all time.

เดินชมบรรยากาศหมู่บ้านแม่กำปอง

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้

เรียนรู้การทำเมี่ยงแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม
ในอดีตชาวบ้านแม่กำปองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บเมี่ยง ทำเมี่ยงขาย เป็นวิถีชีวิตที่สะท้อนให้เห็นวีถีของคนป่า เมี่ยง ที่พึงพาและเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน แม้ปัจจุบันชาวบ้านจะเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นมากขึ้น แต่ยังคงมีชาวบ้านที่ทำอาชีพเก็บเมี่ยง ทำเมี่ยงให้ได้เห็น ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปเรียนรู้และสัมผัสวิถีของการทำเมี่ยงแบบดั้งเดิม

Learning to indigenous knowledge
In the past, most people at Mae Kampong the career store miang and trader miang. It is a way of life that reflects the nature of people. Now the villagers will change their careers to do more. But there are still people career store miang. Make to tourists are interested to learn and experience lifestyle.

กิจกรรมสุขภาพ

นวดแผนไทย มีทั้งแบบประคบสมุนไพรและนวดน้ำมัน
การนวดเป็นการบำบัดและรักษาโรคของการแพทย์แผนไทยและยังช่วยเรื่องการผ่อนคลาย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ " นวดแผนโบราณ " ส่วนการอบสมุนไพรนั้นมีส่วนในการช่วยให้ผิวหนังสัมผัสกับไอน้ำเป็นวิธีบำบัดรักษาอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจ


Thai massage

Thai massage, there are Herbal Compress and massage oil. Massage is the treatment and cure and relaxation. It will focus on pressing, squeezing, bending, pulling and compression it is commonly known in the name is " Thai massage “. The herbal steam is involved in helping the skin touch the steam. It is one of the ways to get attention.

หมอนวดในหมู่บ้านแม่กำปองจะผ่านการฝึกและเรียนรู้มาเป็นอย่างดี มีใบประกาศรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกคน ราคานวดตัวอยู่ที่ 100/ชั่วโมง ส่วนการนวดฝ่าเท้า 150/ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมการนวดนี้จะเป็นการผสมผสานความรู้สมัยเก่าและความรู้สมัยใหม่ในการนวดเข้าด้วยกัน