หมู่บ้านแม่กำปอง - Mae Kampong Village

หมู่บ้านแม่กำปองบ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร มีสภาพากาศเย็นตลอดทั้งปีเนื่องจากตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1300 เมตร หมู่บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาอย่างยาวนาน โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ น้ำตก การเกษตรแบบวนเกษตร และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

Mae Kampong Located in Moo 3 T. Huay Kaew, Mae On, Chiang Mai. Away from the city about 50 kilometers. The weather of cold throughout the year because it is located above sea level up to 1,300 meters. Mae Kampong the village is the community manager for a very long time by the use of natural resources including forestry, agriculture, waterfall and a simple lifestyle make it highlight of the tourism community.

หมู่บ้านแม่กำปองมีการให้บริการ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งในด้านธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และด้านสุขภาพ ได้แก่
1. เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การเก็บใบเมี่ยง ใบชา
2. กิจกรรมและการให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
– การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังชุมชน
– การทำหมอนใบชา
– การแสดงฟ้อนพื้นเมือง เช่น ฟ้อนดาบ ฟ้อนจ้อง ฟ้อนเทพบันเทิง
– การแสดงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อซอซึง)
– การทำบุญตักบาตร
3. กิจกรรมด้านสุขภาพ
– ชมและชิมสมุนไพร จากกลุ่มหมอเมืองและกลุ่มสมุนไพร
– นวดแผนไทย ทั้งแบบประคบสมุนไพรและนวดน้ำมัน

Mae Kampong have a service activities. A various of tourist activities either nature, lifestyle, culture and health such as
1. Walk in the forest and keep miang
2. Culture and Local Wisdom
– Traditional welcome ceremony of Lanna
– Making a tea pillow
– Native Dancing Show of Lanna
– Indigenous music of Lanna
– To make merit
3. Health activities
– Watching and tasting herbs.
– Thai massage

นอกจากธรรมชาติที่สวยงาม และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบวนเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังเป็นอีกจุดเด่นที่บอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านแม่กำปอง และเป็นรายได้ของคนในชุมชนที่สำคัญ

In addition to the beautiful nature and interesting tourist activities. Community products (OTOP) derived from agricultural products in the form of agroforestry and local wisdom. It is also a highlight of the story of Mae Kampong and income of the community.